เรียนรู้จากแผนพลังงานเยอรมนี
4 ชั่วโมง 33 นาที ที่แล้ว