เรียนรู้จากแผนพลังงานเยอรมนี
4 ชั่วโมง 38 นาที ที่แล้ว