วันที่ 20 เม.ย.2567 เวลา 09.15 น.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ พรรคชาติไทยพัฒนา จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา สส.พรรคชาติไทย อาทิ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.นายสรชัด สุดจิตต์ สส. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด กรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน

ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญ เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 61 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคต้องจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีการปรับโครงสร้างแต่อย่างใด ที่ประชุมจะมีการประชุมสามัญตามระเบียบวาระ ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ , เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 / 2566 ของพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา

จากนั้นนายวราวุธ กล่าวกับสมาชิกพรรคว่า ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล พรรคชาติไทยพัฒนาได้ดูแลเรื่องสังคม เรื่องของมนุษย์ เรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง เราได้ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่แล้วเราได้ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เรามาดู 2 เท้า ได้อัพเกรดขึ้นมาจากดู 4 เท้ามาดูแล 2 เท้า รอบหน้าจะได้ดูสักเท้าหรือเปล่า อาจจะลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่า 2  รัฐบาลพรรคชาติไทยพัฒนาเราดูแลสิ่งมีชีวิตครบทุกชีวิตบนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้เราจะมาบอกกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส.)ผ่านฮอตไลน์ 1300 ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีวิกฤตได้อย่างทันท่วงที เรื่องวิกฤตประชากร ที่ ประเทศไทยพบว่ามีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน เด็กเกิดใหม่มีเพียง 5แสนคน การเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลน ประสบกับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ กระทรวงพม.ได้จัดทำสมุดปกขาวพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ เสนอครม. ไปเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา และกำลังจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 โดยมีสาระสำคัญคือ “ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ประกอบด้วยนโยบาย 5x5 คือ 5 ด้าน 5 นโยบาย

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ ด้านมิติทางกฎหมาย คือผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งกฎหมายที่เร่งดำเนินการสองฉบับเชื่อว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ร่างพรบ. คุ้มครองเด็ก และยังมีโครงการนำร่องในการอัพสกิลพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อจัดอบรมพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพร่วมกับฝ่ายนายจ้างเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ นอกจากนี้หลายโครงการที่เราทำไปแล้ว โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในชุมชนหวังเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักในการทำงาน ต้องตรงจุด ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน“ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อพรรค ต่อสมาชิกพรรคและประชาชนตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ประกาศไว้ และในขณะเดียวกัน ในฐานะหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ได้ประกาศไว้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย สวัสดิการโดยรัฐ อันถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายการเมืองต่อประเทศชาติและประชาชน

แนวทางการทำงานของกระทรวงพม. ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ต่างกับอุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ6 ที่ว่า มุ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย และข้อ7 ที่ว่า เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม สิ่งที่เรากำลังทำนั้นล้วนสอดคล้องกับอุดมการณ์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม“ นายวราวุธ กล่าว

นายวราวุธ กล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภาของสส.พรรคชาติไทยพัฒนา คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีนายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธาน , คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม , คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ กฎหมายที่สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมโหวต อาทิ ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด , ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 , ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม 

“ ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนเรายังคงทำหน้าที่ทุกอย่าง อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และทำอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ขอบคุณสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน หวังว่าทุกการขับเคลื่อนงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งกายและใจ จากพวกเราทุกคน” นายวราวุธ กล่าว