ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมพลคนหมู่เลือดพิเศษ (Rh-Negative) ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดหมู่พิเศษด้วยกันเท่านั้น ร่วมบริจาคโลหิต  ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ จะได้รับเสื้อยืดสุด Exclusive“I am Rh-Negative” เพราะคุณคือ “คนพิเศษ” เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศได้มีการร้องขอโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative)  ให้แก่ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาจำนวนมากและเร่งด่วน ได้แก่ ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดบุตร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เนื้องอกในสมอง เลือดออกในลำไส้ เป็นต้น ในขณะที่ปริมาณโลหิตหมู่พิเศษ ที่ได้รับบริจาคมีแนวโน้มลดจำนวนลงต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญ คือ โลหิตหมู่พิเศษ หรือ อาร์เอชลบ (Rh-Negative) พบน้อยมากในคนไทยมีอัตราส่วนร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คน จะพบเพียง 3 คนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่โลหิตอาร์เอชบวก         (Rh-Positive) มีจำนวนร้อยละ 99.7 และหากผู้ป่วยที่มีหมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-Negative) จำเป็นจะต้องได้รับโลหิตที่มีหมู่โลหิต Rh-Negative ด้วยกันเท่านั้น ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับงานบริการโลหิตในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

จากฐานข้อมูลผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh- Negative) ปี พ.ศ. 2566 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ จำนวน 6,952 คน ได้แก่ ผู้บริจาคโลหิตที่สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน  6,551 คน ผู้บริจาคโลหิตที่ไม่กลับมาบริจาคโลหิตมากกว่า 3 ปี  จำนวน 255 คน ผู้บริจาคโลหิตที่มีอายุเกินเกณฑ์บริจาค และไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 146 คน 

สำหรับสถิติความถี่การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative) ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2566 พบว่าผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 1 ครั้งต่อปี มีจำนวน 1,164 หรือร้อยละ 42.30

ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 2 ครั้งต่อปี มีจำนวน 647 หรือร้อยละ 23.51

ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 3 ครั้งต่อปี มีจำนวน 507 หรือร้อยละ 18.42

ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 4 ครั้งต่อปี มีจำนวน 434 หรือร้อยละ 15.77

 

หากผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ บริจาคอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้งเพิ่มมากขึ้น จะทำให้มีโลหิตสำรองเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-Negative) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยหมู่โลหิตพิเศษด้วยกัน พิเศษ เฉพาะผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ บริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ รับเสื้อยืดสุด Exclusive “I am Rh-Negative” เพราะคุณคือ “คนพิเศษ” เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.0 2256 4300, 0 2263 -9600-99 ต่อ 1760, 1761