หลังจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์  ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  (กมธ.ไอซีที วุฒิสภา)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช.เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน โดยมีพล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นประธาน หลังจากขั้นตอนการตั้งเลขาธิการ กสทช. มีปัญหาความขัดแย้งมาเป็นเวลานาน จนไม่สามารถคัดเลือกได้  บรรดา สว. จึงเป็นห่วง  การฟ้องร้องกันไปมาระหว่างผู้บริหาร  ปัญหาบอร์ด กสทช. เสียงข้างมาก 4 เสียง ร่วมกันโหวตคว่ำวาระการประชุม  ลุกลามไปถึง  การควบรวม ทรู-ดีแทค 

วันนี้ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช.เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน  ประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน  การศึกษาแนวทาง กระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.คนใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งภายใน กสทช. ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งของ กสทช.  เพื่อจัดทำรายงาน  ข้อสังเกตุ  ข้อเสนอแนะ และรายงานวุฒิสภาใน 90 วัน  เมื่อลดความขัดแย้ง หวังว่าจะได้มีการแต่งตั้ง  เลขาธิการ กสทช.คนใหม่ได้สำเร็จ 

 เพื่อเร่งผลักดัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายของตัวเอง (MVNOs) ทำให้เกิดการแข่งขันการบริการ  การจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านผู้ประกอบการ  การจัดให้มีบริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

การทำดัชนีราคาผู้บริโภคทางโทรคมนาคม เพื่อควบคุมราคาของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ และการออกแบบการป้องกันภัย อาชญากรรม ระบบ call center ร่วมกับตำรวจ ดำเนินการได้  โดยไม่ต้องห่วงเรื่องอำนาจทางกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค