ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดการรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีผู้สมัคร 9 รายหลังขยายเวลารับสมัครรอบแรก นั้น นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธานคณะกรรมการกสทช.กสทช. กล่าวถึงการเปิดรับสมัครเลขาธิการกสทช. ที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2566ว่า มีผู้สมัครเลขาธิการกสทช. จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย

สำหรับรายชื่อของผู้สมัครเลขากสทช. ทั้ง 9 รายไล่เรียงได้ดังนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 ยังไม่มีผู้สมัคร วันที่ 5 เมษายน 2566 มีผู้สมัคร 1 ราย คือ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาเลขาธิการกสทช.) ส่วนวันที่ 7 เมษายน 2566 มีผู้สมัคร 6 ราย ประกอบด้วย 1.พ.อ.ดร.ธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (ซูเปอร์บอร์ด) ,2.รศ.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,3.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ,4.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ,5.ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธ.กรุงไทย และ6.นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA

จากนั้นทางสำนักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลขาธิการกสทช. ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัครเพิ่มอีก 2 ราย โดยวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัคร 1 ราย คือ ดร.พีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านโลจิสติกส์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง และเคยสมัครชิงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) และวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัคร 1 ราย คือ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปทางสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รายงานต่อสาธารณชนว่าได้ปิดการรับสมัครเลขาธิการกสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เข้าสมัครเป็นเลขาธิการกสทช. ทั้ง 9 ราย จากนั้นกรรมการ กสทช.ทั้ง 7 คน จะต้องส่งตัวแทน 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นจะเข้าอยู่กระบวนการคัดเลือกโดยเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจของประธานและกรรมการกสทช. และเมื่อได้ลำดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายแล้ว ประธานกสทช.จะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อคัดเลือกทั้งนี้กระบวนการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประธานและกรรมการกสทช.จะพิจารณา ซึ่งขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสทช.มีข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการ เนื่องจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ขอใช้อำนาจประธานในการสรรหาแต่เพียงผู้เดียวผ่านการเห็นชอบจากกรรมการที่เหลือ โดยยืนยันการใช้สิทธิของตนเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งเลขาธิการขึ้นตรงต่อประธาน และต้องทำงานกับประธานมากที่สุด จึงเป็นเหตุผลในการใช้สิทธิเลือกเลขาธิการด้วยตัวเอง ส่วนการที่มีบอร์ดหลายคนคัดค้านเป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการตามที่ตัดสินใจ ทำให้จนถึงขณะนี้บอร์ดจึงยังไม่มีมติเห็นชอบ