ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. เตรียมประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นี้ โดยยังคงเป็นการประชุมแบบเปิดกว้างผ่านการกระจายเสียงสาธารณะตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกสทช.พ.ศ.2555 ยกเว้นบางวาระที่ข้อมูลเกิดผลได้ผลเสียของบุคคลที่สาม ก็จะจำกัดจำนวนผู้ฟังที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและประเทศชาติเป็นสำคัญ

สำหรับวาระสำคัญคือการควบรวมกิจการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ประธานกสทช.อนุญาตให้บรรจุเอกสารเพิ่มเติม ว่าการธุรกรรมนี้เข้าข่ายตามมาตรา 27 (11) ของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 หรือไม่ หากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่า HHI (Herfindahl-Hirschman Index) เกินมาตรฐาน 2500 ที่สะท้อนสัดส่วนการตลาดที่กระจุกตัวก็ต้องกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

นอกจากนี้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโควร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ซึ่งเป็นการหาผู้ใช้ 2 วงจรดาวเทียมที่เหลือ และรักษาสิทธิของวงโคจรกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ต่อไป

ส่วนของกระแสข่าวว่า บอร์ดจะมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิตัลแบบ OTT นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการบรรจุวาระเนื่องจากร่างประกาศดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขและยังไม่ได้หารือในอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ โดย กสทช.ได้ประสานไปยัง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ว่าการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มีผลกระทบการบังคับใช้ พ.ร.ฎ.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และไม่ควรขัดต่อนโยบายรัฐบาล หรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ กสทช. จนส่งผลกระทบตลาดในภาพรวม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ กล่าวว่า การประชุมบอร์ดกสทช.แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จากพนักงานกสทช.และประชาชน สะท้อนถึงการทำงานอย่างเที่ยงตรง คำนึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช้อคติส่วนตัวในการพิจารณา ช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับองค์กรแห่งนี้เป็นที่พึ่งของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อไป

สำหรับการประชุมบอร์ดในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ยังคงไม่มีวาระการปรับโครงสร้างองค์กร วาระการเลือกเลขาธิการกสทช.คนใหม่ เพราะเคยการนำเสนอต่อคณะกรรมการกสทช.มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญต่อสาธารณะหรือผู้ประกอบการ แต่หวังว่าจะมีโอกาสหารือเมื่อการประชุมคณะกรรมการกสทช. สามารถเดินหน้าไปได้ตามปกติ