สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง พร้อมขอให้ผู้ที่รายชื่อตกหล่นยื่นคำขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นี้
          
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 นางสาว ปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต.จังหวัดฯ ได้ประสานไปยังทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเวทีประชาคมหมู่บ้าน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ออกมาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่

          โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่มีผลต่อการกำหนดอนาคตของประเทศ พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิซึ่งต้องใช้หลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชนทั้งที่ยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุแล้วก็สามารถใช้ได้ หรือเอกสารทางราชการใดก็ได้ที่มีรูปถ่ายของตนเอง และหมายเลขประตัวประชาชน 13 หลัก มาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่

          ขณะนี้ กกต.จังหวัดฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อ ลำดับที่ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งในการใช้สิทธิไปยังทุกครัวเรือนทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัดบุรีรัมย์ แล้ว หรือสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หากพบว่ารายชื่อตกหล่น หรือมีรายชื่อแปลกปลอมปรากฏในทะเบียนบ้าน สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นได้ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นี้