สมาคมนักข่าวฯจับมือ สคบ.ช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจสาระสำหรับของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภค

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จัดการอบรม“นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ภายใต้โครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชนที่ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมระบุว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากความต้องการส่งต่อความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสื่อมวลชน โดยหวังว่าจะมีการนำไปสื่อสารต่อให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อให้เท่าทันต่อเหตุการณ์และป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

นอกจากนี้รวมถึงอยากสื่อสารมิติอื่นๆในงานของ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกเหนือจากเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเช่น มิติด้านสังคม การช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาตามสิทธิที่ควรได้รับ คาดหวังจะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมองว่า หน้าที่ของสื่อมวลชนไม่มีวันสูญหายไปตราบเท่าที่ประชาชนยังต้องติดตามข่าวสารอยู่และแม้อาจสภาพสังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเดิม แต่หน้าที่ของสื่อมวลชนยังต้องดำเนินต่อไป แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมการอบรมนักข่าวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่มุ่งหวังให้นักข่าวรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และทักษะในการทำข่าว

นายมงคล ย้ำว่า หนึ่งในพันธกิจของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คือ การเน้นการเติมองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับสื่อมวลชน เพื่อนำไปต่อยอดในการรายงานข่าวช่วยเหลือประชาชน

สำหรับกิจกรรมการอบรมมีทั้งการบรรยาย เรื่อง โครงสร้างภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่ผู้บริโคความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีและนายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรม"ประตูสู่การเป็นนักข่าวเชิงข้อมูล (data journalism)"และการวางแผนข่าวแบบ Design Thinking โดยดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นผู้ให้ความรู้

ทั้งนี้การอบรมยังไม่สิ้นสุดเพียงวันเดียว แต่จะมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 10-11 ส.ค.62 จากนั้นผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาร่วมจัดเสวนาเชิงวิชาการเพื่อส่งต่อความรู้สู่สาธารณะในวันที่ 25 ส.ค.62

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน