รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานหลักสูตรสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการหลักสูตร นำคณะผู้บริหารเข้ารวมอบรมกว่า 80 คน นำโดยนางผ่องพรรณจันทร์โอชา ประธานรุ่นที่ 5 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีนายระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรอาวุโส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำดูงานในฐานต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานหลักสูตรสูตรภูมิพลังแผ่นดิน กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพื้นทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลิกฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กลับมาเป็นป่าที่มีชีวิตจนกลายเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ โดยนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ในการบริหารจัดการในธุรกิจของตนเอง

นายระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรอาวุโส กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ
โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง 4 ประโยชน์ คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และ พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก

โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและ ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป ดังมีพระราชดำริว่า "ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัย หนึ่งเป็น "สรุปผลการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้"