ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์ทรงสร้างประโยชน์มหาศาลต่อพสกนิกร และผืนแผ่นดินไทย

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ต้องเรียนในหมวดวิชาว่าด้วย บูรพมหากษัตริย์ ผู้มีคุณอันประเสริฐทุกรัชกาล

การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ ทรงเป็นโอรสใน รัชกาลที่ 4 ทรงเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสานสัมพันธไมตรี ทำให้ไทยรอดพ้นจากประเทศที่ต้องการรุกราน และทรงปฏิรูปประเทศ เริ่มจากการตั้ง 12 กระทรวงพร้อมกัน แบ่งมณฑลการปกครองมีผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิรูปการศึกษา เศรษฐกิจ คมนาคม และความเจริญในทุกด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ บรรยายเรื่อง ธิราชเจ้าจอมสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เปิดโลกแห่งการเดินทาง บอกเล่าถึงการเสด็จเยือนต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 เพื่อเจริญพระราชไมตรี แสวงหาพันธมิตร ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย และศึกษาความเจริญ นำมาสู่การปฏิรูปประเทศขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล กรรมการบริหารหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน เล่าเรื่องราวของพระตำหนักดาราภิรมย์ สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่ หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและรักษาพระตำหนักแห่งนี้ จึงได้บูรณะพระตำหนักให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้และพระกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชชายาฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน