บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด(APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน วิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด PST ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)