เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพ พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ที่ปรึกษาหลักสูตร นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่1 ได้จัดพิธีปฐมนิเทศคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ (HA)รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน มีทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ สื่อมวลชน

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สาเหตุ วิธีรักษา วิธีป้องกัน รวมถึง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างถูกวิธี หวังให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ใช้ระยะเวลาอบรม 31 สัปดาห์ โดยการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562-19 มีนาคม 2563.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน