ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 6 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่นที่ 7ของสถาบันการสร้างชาติ โดยภายในงานมีเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1500 คน เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการนำเยาวชนระดับอุดมศึกษาจาก 347 คณะใน 38 มหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.ค. 2562 เพื่อสร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าเพื่อสามารถเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ในฐานะประธานสถาบันสร้างชาติ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาชนสร้างชาติจะฝึกให้เยาวชนมีความสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด คำนึงถึงการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ต่อส่วนตน โดยกิจกรรมในค่ายจะเน้นการฝึกทักษะการคิด ทักษะการเป็นผู้นำ และใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้คิดวิเคราะห์วิธีการทำวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งชุมชนของตนเอง

โดยกิจกรรมในค่ายมีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ ความจำเป็นในการสร้างชาติ และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้เกิดภาวะการเป็นผู้นำการบริหารและภาวะผู้นำทำตามแนวทางของสถาบันสร้างชาติซึ่งผู้ร่วมโครงการจะมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบันแลกเปลี่ยนความคิดพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมไปในทิศทางที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาประเทศไทย โดยที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีเยาวชนที่ผ่านโครงการและกลับไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษาของตนกว่า 100,000 คนใน 1500 สถานศึกษาทั่วประเทศ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน