เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยเมื่อวันที่ 14-15 พ.ค.62 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.เขตฯ อช.ทับลานที่ 3(คลองน้ำมัน) และจนท.ชุดลาดตระเวน กอ.รมน. ได้สนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยจัดชุดลาดตระเวนบริเวณป่าสะพาน 1-ป่าผาผึ้ง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พิกัด UTM 48P 0203367 E, 1576521 N - 0199623 E, 1576261 N (WGS 84) ในเขตพื้นที่ อช.ทับลาน ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หน.เขตฯ อช.ทับลานที่ 3(คลองน้ำมัน) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา/ชุดลาดตระเวน กอ.รมน.จังหวัด น.ม. เป็นผู้รายงาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance