เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3 รับสมัครบัดนี้- 30 เมษายน 62 อบรมระหว่างวันที่ 4 มิ.ย.- 24 ก.ย.62 ทุกวันอังคาร 14.00 - 18.00 น.

เป็นรุ่นแรกที่ได้รับ

ประกาศนียบัตร 2 ฉบับ โดย
1. มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
2. มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Korea University
และ
3 สถาบัน East-West Center, Honolulu, Hawaii, USA (option) มีค่าเดินทางและอาหารเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร นมธ.
- หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร/หน่วยงานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
- หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นใดรุ่นหนึ่งจากสถาบันอื่นมาก่อน
- หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

หลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ รวมมากกว่า 100 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี เน้นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาคปฏิบัติ จัดให้มี workshop ในหัวข้อต่างๆ กันและอื่นๆเช่น

- กิจกรรมรายงานวิชาการกลุ่ม
- กิจกรรมรับเพื่อนใหม่
- กิจกรรม TEA TALK
- กิจกรรมถกแถลง
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมเพื่อสังคม
- workshop: wine, acting, classical music, การแต่งกาย
- กิจกรรม business matching กรณีเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

-การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการอบรม)
-การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา ณ สถาบัน East-West Center Honolulu, Hawaii
(ตามความสมัครใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่บริษัททัวร์เสนอ)

-สถานที่อบรม: สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

-ค่าธรรมเนียมในการอบรม 139,100 บาท ( รวม VAT 7 % ) *รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี *ไม่รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา

(callme) สอบถามเพิ่มเติม
Line@ : @tlptu
โทร 080-574-0042
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.tlptu.com