สจล. เปิด 5 หลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์โลกเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม สอดรับยุค 4.0 ผลิตบัณฑิตสายแข็งป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบาย “From FAM to FAMOUS” พร้อมดันสู่ TOP 10 ระดับโลก เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า คณะการบริหารและจัดการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้สโลแกน “คณะกรรมการบริหารและจัดการเพื่อคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนและโลก” ได้แก่ 1.Entrepreneurial&Science-base Degree เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น 4+1 บริหารธุรกิจบวกวิศวะ 2.Corporate-base Degree เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 3.Area-base Degree หลักสูตรที่ตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้เรียน 4.Global-base Sandwich Degree หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป และอเมริกา เช่น MIT Sloan, OXFORD, King College, LSE UK และ5.Traning Online Degree หลักสูตการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพในเชิงนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบาย “From FAM to FAMOUS” มีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันนำพา สจล. สู่ TOP 10 ในอาเซียนและระดับโลก ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ กล่าวว่า ส่วนแนวทางการบริหาร ยึดหลัก 5P 1N เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มจำหนวนหลักสูตร จำนวนอาจารย์ Rank จำนวนงานวิจัย จำนวนนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสะท้อนความเป็น International Outlook สู่เป้าหมายสูงสุด คือ “คณะการบริหารและจัดการ เพื่อคึนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนและโลก” ภายในระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี “จุดเด่นของหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ และก้าวทันเทคโนโลยีของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยสถานที่จะรองรับทั้งการเรียนแบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ในการศึกษาที่เป็นหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ เพื่อนำคณะ และ สจล. เข้าสู่สังคม โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุม รับผิดชอบ และผู้บริหารภาควิชา จะต้องสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานมากที่สุด โดยหลักสูตรการศึกษาจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ภายใต้บัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ 1.อันดับสากลที่ดีขึ้น 2.หลักสูตรรวมกับภาคเอกชน 3.หลักสูตร Inter ภาษาจีน 4.หลักสูตร Inter อาจารย์ต่างชาติ 100 % ทุกหลักสูตร 5.หลักสูตร 4+1 ได้แก่ บริหารธุรกิจ+วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ+เทคโนโลยีการเกษตร 6.หลักสูตรปริญญา Online ป.โท MBA 7.งานวิจัยทุนภายนอก 8.ภาควิชาบริหารงานแบบ 9.บริษัทจำลอง, บริษัท Starup และ10.บริหาร+Sloan MIT”ดร.สุดาพร กล่าว ผศ.ดร.สุทธิ สูอำพัน ด้าน ผศ.ดร.สุทธิ สูอำพัน รองคณบดีคณะการบริหารและจัดการ กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยี แต่ภารกิจในขณะนี้จะต้องทำให้มีความเข้มแข็งในเชิงธุรกิจในสถาบันการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ รองรับยุค 4.0 ถือเป็นคณะที่สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี