พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ประธานคณะที่ปรึกษา นำทีม ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ บก.ทท. เพื่อสำรวจและวางแผนการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษ ตามโครงการ "หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ"

ทั้งนี้ พันเอกพีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการ กองประวัติศาสตร์ และ พิพิธภัณฑ์ทหาร ให้ข้อมูลว่า อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอกสายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อบรรจุอัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา เป็นที่ระลึกสำหรับผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สำหรับเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำหรับกรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส และสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง เช่น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้าย มีผู้เสียชีวิตทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพเป็นประจำทุกปี แต่อัฐิของผู้พลีชีพเพื่อชาติเหล่านี้ยังคงเก็บรวบรวมไว้ และยังมิได้จัดสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์อย่างสมเกียรติ กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติเป็นส่วนรวม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เวลา 16.30 น เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และพระราชทานนามสถานที่นี้ว่า "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ"

พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ประธานคณะที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า วันนี้ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้นำคณะ อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการ และ ผู้ประสานงาน โครงการ "หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ" มีโอกาสมาเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ บก.ทท. เพื่อสำรวจและวางแผนการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เยาวชนผู้บกพร่องทางสายตา เยาวชนผู้บกพร่องทางสติปัญญา เยาวชนผู้บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมิ่งขวัญปกเกล้าของพวกเราพสกนิกรชาวไทย

ประธานคณะที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า โครงการ "หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ" เป็นโครงการของ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ดำเนินการร่วมกับ หน่วยบัญขาการทหารพัฒนา มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหัแก่เยาวชนกลุ่มพิเศษ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้ ได้เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษ และ ปลูกฝังความเป็นพสกนิกรที่ดี มีจิตอาสา และ ทำประโยชน์แก่สังคม น้อมนำตามพระราโชบาย โครงการพระราชทาน โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้ายหัวใจ" หลายปีที่เราได้เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เราได้ปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษและลูกหลานเกษตรกร เป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า ดิฉัน พร้อมคุณครูนันทนา ลำเทียน ผู้ประสานงานโครงการฯ และคณะฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้เห็นและซึมซับถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ ที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละของทหารทุกเหล่า ทุกหน่วยการนำเยาวชนกลุ่มพิเศษมาทัศนศึกษาที่นี่ จะทำให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ ได้รับทราบภารกิจของทหาร เยี่ยมชมสถานที่แห่งอนุสรณ์แก่ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ตลอดไป ศึกษาการจัดแสดงประวัติวีรกรรม และเหตุการณ์รบครั้งสำคัญต่างๆ ของชาติ ศึกษาและเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในอดีต อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชิงประวัติศาสตร์ของประชาชนทั่วไป

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล์ molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew