ธปท.จี้แบงก์ใหญ่ช่วยรายย่อย-SME ปรับโครงสร้างหนี้ รุกสกัดบัญชีม้าคุ้มครองธุรกรรมธุรกรรมการเงินลูกค้าให้ปลอดภัย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ธปท.ได้เชิญกรรมการผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และผู้แทนสมาคมธนาคารไทยมาหารือ เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนอนแบงก์ (non-bank) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) รายใหญ่ หารือในสัปดาห์ก่อน

โดยการหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ภายหลังจากที่หลักเกณฑ์ Responsible Lending (การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม) ทยอยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างทันท่วงที รวมถึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติร่วมกัน โดย ธปท. ได้เน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Responsible Lending ของตนเอง รวมถึงบริษัทลูกทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอย่างจริงจัง รวมทั้งกำชับให้เร่งติดต่อสื่อสารกับลูกหนี้ เพื่อให้ทราบถึงทางเลือก ประโยชน์ เงื่อนไขอย่างชัดเจนและครบถ้วน ธปท.คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

นอกจากนี้ ธปท. และธนาคารพาณิชย์ ยังตอกย้ำจุดยืนร่วมกันในการเร่งสกัดกั้นและตัดวงจรของภัยทุจริตทางการเงินอย่างเข้มงวด ทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการบัญชีม้า และการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม เพื่อดูแลธุรกรรมของลูกค้าให้ปลอดภัยมากขึ้น โดย ธปท. มุ่งหวังว่ามาตรการครั้งนี้ จะช่วยจำกัดเส้นทางเดินเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ และดูแลให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 

#แบงก์ชาติ #ข่าววันนี้ #บัญชีม้า #สถาบันการเงิน #ลูกหนี้ #ธุรกรรมการเงิน