วันที่ 8 ก.ค.67 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ผู้สมัครสมาชิกรัฐสภา (สว.) ที่ไม่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยนายเมธัส รอดภัย ผู้สมัครกลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา นายอานนท์ มฤคศิรมาส และนายวรสัณห์ คชสาร กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคมองค์กร สาธารณประโยชน์ เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ กกต. กรณีจัดการเลือก สว. ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีนายไพฑูรย์ ถนัดหมอ รองผู้อำนวยการ สนง.กกต.จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับหนังสือ

นายเมธัส เปิดเผยว่า ตนและพวกขอคัดค้านการเลือก สว. ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยพบเห็นกระบวนการไม่สุจริต ไม่โปร่งใสและไม่มีมาตรฐาน พฤติการณ์ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ กกต. และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างครอบคลุม ปล่อยให้ผู้สมัครส่วนใหญ่ใน 20 กลุ่ม เข้ารับการเลือกในระดับอำเภอและจังหวัด 2.กรณีการลงคะแนนถึงแม้ดำเนินการในคูหาแต่การนับคะแนนไม่เป็นความลับ ขัดต่อเจตนรมย์ของรัฐธรรมนูญ 3.ผู้สมัคร สว.ได้ยื่นคำร้องแจ้งเบาะแสการทุจริต ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม แต่ กกต.ละเลย ละเว้น เพิกเฉยมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีและไม่แจ้งให้ผู้ร้องทราบในระยะเวลาอันสมควร ทำให้ผู้สมัคร สว.เข้ารับการเลือกในระดับจังหวัดผ่านและระดับประเทศตามลำดับ 4.กกต.อนุญาตให้หรือยินยอมให้ผู้รับสมัครนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในพื้นที่ภายในสถานที่ลงคะแนน 5.ตนได้หารือกับ ผอ.กกต.ระดับอำเภอ เรื่อง ขออนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจรับแบบข้อมูลแนะนำตัวของตนแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน แต่ไม่ได้รับอนุญาต อ้างเหตุผลเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมารับด้วยตัวเองเท่านั้น ซึ่งเข้าข่ายจำกัดสิทธิผู้สมัคร สว. 6.หลังเลือกกลุ่มและการจับฉลากแบ่งกลุ่มเลือกไขว้ กกต.ต้องควบคุมบริหารจัดการให้ผู้สมัครทุกคนนั่งอยู่กับที่ในกลุ่ม กลับปล่อยให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเดินหาเสียงขอคะแนนกันอย่างเสรีและข้ามกลุ่มอย่างเปิดเผย เดินทักทายแลกหมายเลขกันวุ่นวาย โดยมิได้ดูแลควบคุมห้ามปรามแต่อย่างใด 7.พบข้อมูลมีการฮั้วทั้งจัดเลี้ยงพร้อมออกค่าสมัครและค่าตอบแทนการลงคะแนนให้

จากนั้นนายเมธัส พร้อมพวกได้เดินทางไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและชะลอการเลื่อนการประกาศรับรอง สว.ทั้งหมด

ด้านนายไพฑูรย์ รอง ผอ.สนง.กกต.นครราชสีมา กล่าวว่า จะนำเรื่องทั้งหมดรายงาน กกต.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาตามกระบวนการ เนื่องจากหมดอำนาจหน้าที่ของ กกต.จ.นครราชสีมา