ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดพะเยา 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายชูชีพ  พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกกิ่งกาชาด เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2567

 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประธานเปิดการประชุม นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับประธานในพิธีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2567 ประกอบด้วยเหล่ากาชาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 10 เข้าร่วมประชุม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 10 ได้พบปะแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานตามนโยบายการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพันธกิจและภารกิจของสภากาชาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิก


 
     นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้มอบธงกาชาดภาค 10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมกาชาดภาค 10 ในครั้งต่อไป