ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผย “Theme การลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศ (SET-Global Play)”

การส่งออกของไทยถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวได้ 3.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ก่อนเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวจากการหดตัวของการส่งออกในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

จากการพัฒนาฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนฯ1 โดยทีม SET Research พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 บริษัทจดทะเบียนฯ มีรายได้จากต่างประเทศรวม 5.81 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 31% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงคือ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

พอร์ตการลงทุน SET Global Play ที่เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางช่วงเวลา แต่ก็มีความผันผวนตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออกของไทย เช่น

#SET-Global Play Large Cap

-คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดใหญ่จาก 10 sectors ที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 71%

-ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 26.13% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 5.25% และมี dividend yield ที่ 4.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

#SET-Global Play Mid & Small

-คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดกลางและเล็กจาก 10 sectors ที่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 55%

-ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 79.42% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 12.82% และมี dividend yield ที่ 3.94% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกของไทย อาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการจากการแข่งขันที่รุนแรง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการในตลาดโลก รวมถึงประเด็นในระดับนโยบาย อาทิ การกีดกันทางการค้า มาตรการภาษี และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้า เป็นต้น 

#ตลาดหลักทรัพย์ #ลงทุน #ข่าววันนี้ #SETGlobalPlay #ตลท