ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยผู้แทนธนาคารร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อสืบสานประเพณีดีงาม ทำนุบำรุงศาสนา และธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567