มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งบริษัท พี เอส ยู โฮลดิ้ง (PSU Holding) เพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สู่เป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าทางสังคม

ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดในเรื่องการจัดตั้ง PSU Holding Company เป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่ยกระดับความรู้ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคม โดยองค์ความรู้จากนวัตกรรมให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งในทุก ๆ กิจการของมหาวิทยาลัยฯ จะตั้งอยู่บนปณิธานของพระราชบิดา คือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มจัดตั้ง PSU Holding Company เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน และช่วยกันขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลักอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างคน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 3. การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปรับใช้สังคม และ 4. การนำงานวิจัยไปช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการพลิกโฉมเพื่อก้าวไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

“บริษัทแรกที่จะเกิดขึ้น คือบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย ต่อมาจะเป็นศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โดย PSU Holding Company เป็นการบริหารที่เรียกว่า กึ่งรัฐกึ่งเอกชน สัดส่วนการถือหุ้นของมหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาคเอกชนจะถือหุ้นจำกัดประมาณไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ประโยชน์จะเกิดกับมหาวิทยาลัยฯ คือ การได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้จริง ลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมของสังคม และยกระดับศักยภาพการเป็นผู้แข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะช่วยทำให้สงขลานครินทร์ ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าทางสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ” รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ กล่าว

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้าน ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดตั้ง PSU Holding Company เพื่อจะได้ร่วมทุนกับเอกชนในการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่จากประสบการณ์ร่วมทุนกับบริษัทเอกชน เพื่อนำงานวิจัยจากคณะหรือทีมนักวิจัยไปต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์นั้น มักติดปัญหาในด้านกฎระเบียบและขั้นตอนที่มากมายจนทำให้เกิดความล่าช้า จึงเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

“บริษัท พี เอส ยู โฮลดิ้ง (PSU Holding) จำกัด จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท มีหน้าที่ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างสรรค์และนำประโยชน์ไปสู่พื้นที่ หรือประเทศชาติในภาพรวม เพราะที่ผ่านมางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ หรืองานนวัตกรรมต่าง ๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ ก็มักจะเอาไปพัฒนายกระดับในเชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรมต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่พบคืองานวิจัยหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ และสังคมได้ประโยชน์น้อยมาก ดังนั้น จุดประสงค์ของการเปิดบริษัทไม่ใช่เพื่อการแข่งขันทางการค้า แต่เพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดใน 3 ด้าน ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการร่วมทุนกับภาคเอกชนที่ให้ความสนใจจะนำงานวิจัยไปต่อยอด” รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าว

บริษัทเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุน มหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีในการให้ความร่วมมือ และพร้อมสนับสนุน ส่วนการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากการร่วมทุนนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ มหาวิทยาลัยฯ ทีมนักวิจัยหรือคณะต้นสังกัด และภาคเอกชน ทั้งนี้ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ตั้งเป้าว่าจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า 4 บริษัท ทั้งบริษัทในเชิงต่อยอดด้านอาหาร วิศวกรรม สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการจัดตั้ง PSU Holding Company ในครั้งนี้