ศุภมาส อิศระภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมถ่ายภาพร่วมกับ กรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสี่ยวฮาน หวาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ในพิธีประกาศเจตจำนงความร่วมมือในการประชุมนานาชาติด้านจีโนมิกส์ครั้งที่ 19 (ICG-19) เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ในการนำการตรวจ Trimethylamine N-oxide (TMAO) ซึ่งได้รับการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยไบโอเทค และ BKGI ที่สามารถวัดระดับของ TMAO ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลต์ ที่ผลิตโดยแบคทีเรียในลำไส้และได้รับการระบุว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ สำหรับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การนำการตรวจนี้ไปใช้ในระบบการดูแลสุขภาพของไทย จะช่วยในการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ก่อนที่จะมีอาการ ทำให้สามารถดูแลเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม และเฉพาะบุคคล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย