เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโดยมี ปลัดอำเภอ, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลพบุรี เข้าอบรมสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยกลไกการทำงานในทุกระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมีการประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเชิงรุก การเข้าตรวจค้น การแสวงหาข่าวตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพฯ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ มีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่อไป