มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครระบบออนไลน์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 สมัครทางไปรษณีย์ วันนี้ – 21 มิถุนายน 2567 สมัครด้วยตนเอง รอบ 1 วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2567 รอบ 2 วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ
 

ส่วนกลาง เปิดรับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ และคณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

 ค่าหน่วยกิต สมัครเรียนส่วนกลาง หน่วยกิตละ 25 บาท ส่วนภูมิภาค หน่วยกิตละ 50 บาท และสมัครเรียนล่วงหน้าระบบ Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท สมัครเรียนครั้งแรก ไม่เกิน 4,000 บาท (กรณีไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

  •  รับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ในระบบ 
  • Pre-degree เมื่อเรียนจบ นำหน่วยกิตมาเทียบโอนเรียนต่อ (ไม่ต้องเริ่มใหม่)
  • นักศึกษาใช้วุฒิอนุปริญญา (ปวส.) เทียบโอนหน่วยกิต ศึกษาต่อ 1-2 ปี จบปริญญาตรี 
  • ผู้ที่ทำงานใช้วุฒิปริญญาตรี สมัครเรียนปริญญาใบที่ 2 เทียบโอนหน่วยกิตได้ 
  •  ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรี สมัครเพื่อเรียนพร้อมกัน 2 สถาบัน 

  

 

สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายรับสมัคร สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร.02-310-8614-15, 02-310-8623-24, www.ru.ac.th, Fackbook : PR Ramkhamhaeng University, Line @rutoday