บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียน ม.ปลายจากทั่วประเทศ แห่เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 417 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวด รับนักศึกษาใหม่รุ่นแรกได้เพียง 100 คน

            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารสองแคว 2 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ ดร.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ความมั่นใจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ โดยมีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันพี่เลี้ยง และได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) จากสภาการพยาบาล