เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายตฤณ  ชูนิจธนกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย ออกแบบ พัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ยกระดับสื่อการเรียนการสอน เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ให้แก่บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ดร.จินตนา  ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.  และนางสิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ นางสาวนฤมล  เอี่ยมศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท  ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด บุคลากรของทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ