ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บหลักฐานการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้เมื่อปี 2561 นั้น ก.ล.ต.เห็นว่า ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อการจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจครอบคลุมการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลเพียงพอในการติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้จัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บหลักฐานการเก็บรักษาเงินของลูกค้าที่ออกโดยธนาคารผู้รับฝาก และหลักฐานการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ออกโดยผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถให้บริการได้ตามกฎหมาย

2.ในการจัดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนต้องจัดเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับการจัดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น หลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บข้อมูลตามที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี และในช่วง 2 ปีแรก ต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

ทั้งนี้ ก.ล.ต.เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=989 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc3M0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 30 พ.ค.67

#กลต #สินทรัพย์ดิจิทัล #ข่าววันนี้ #ลงทุน