ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. การเปิดเผยข้อมูลระบบประเมินความเสี่ยงของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (creditworthiness) สถิติการเสนอขายและการผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งกำหนดรูปแบบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจใช้บริการ หรือลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Funding Portal เพื่อให้มีระบบการคัดกรองหรือประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เพียงพอบนช่องทางการให้บริการ ต่อผู้ลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการและลงทุนหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยกำหนดให้ Funding Portal ดำเนินการซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

(1) จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำรอบ 6 เดือนต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยงบการเงินประจำปีบนช่องทางทางการของ Funding Portal ด้วย

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ creditworthiness ได้แก่ ขั้นตอนและปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และแนวทางในการดำเนินการกรณีหุ้นกู้มีการผิดนัดชำระหนี้

(3) เปิดเผยข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

(4) จัดทำคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต.เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างประกาศ แนวปฏิบัติและแนวทางในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=987 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc1OURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 

#กลต #ระบบคราวด์ฟันดิง #ข่าววันนี้ #หุ้นกู้ #หุ้นไทย