“รัดเกล้า” เผย รัฐบาลรับทราบข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน


นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม Holistic Debt Management Framework ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอที่ประชุม ครม. อีกครั้ง
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง คณะกรรมาธิการการฯ จึงได้จัดทำรายงานดังกล่าวขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางหรือระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยออกแบบและสร้างกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบองค์รวม ทั้งปัญหาด้านการเงินของฝ่ายลูกหนี้ และความไม่เป็นธรรมในการได้รับชำระหนี้ของฝ่ายเจ้าหนี้ด้วยระบบองค์รวมแบบสามมิติ
 
โดยข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการฯ อาทิ ระบบการจัดการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม (Holistic Debt management : HDM) เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ฝ่ายลูกหนี้ ฝ่ายเจ้าหนี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรมาขับเคลื่อนระบบ HDM และต้องสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น การจัดตั้งศูนย์แก้ไขหนี้สินแห่งชาติ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น
 
“ปัญหาหนี้สิน ถือเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานาน และเป็นเรื่องใหญ่ รัฐบาล ซึ่งนำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และจริงจังในการแก้ปัญหา กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและ ยกระดับความเป็นอยู่ สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน โดยรัฐบาลได้ร่วมมือกันอย่างเป็นบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแล บังคับใช้กฏหมาย เร่งแก้ไขปัญหาทั้งระบบ สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงระดับมหภาคอย่างเป็นองค์รวม” รองโฆษกฯ รัดเกล้า กล่าว