วันที่ 29 เม.ย.67 นายวิชัย ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเปิดเผยถึงสถานการณ์พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดยโสธรว่าจากการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 67 พบจุดความร้อน 34 จุด ในท้องที่อำเภอเมืองยโสธร 7 จุด เป็นพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 5 จุด อำเภอกุดชุม 2 จุด พื้นที่สปก. 1 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 1 จุด อำเภอค้อวัง 4 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 3 จุด อำเภอและคำเขื่อนแก้วมากสุด 11 จุด เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 6 จุด พื้นที่อื่น ๆ 5 จุด อำเภอป่าติ้ว 9 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 7 จุด พื้นที่อื่น ๆ 2 จุด อำเภอเลิงนกทา 1 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ขณะที่จังหวัดยโสธรโดยนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรขอความร่วมมือประชาชนงดเผาและมอบหมายให้ส่วนราชการ และท้องที่ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนงดเผามาโดยตลอดแต่ก็ยังมีการลักลอบเผากันอย่างต่อเนื่องตลอดมา