TNL จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2567 โดยมีนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX) หรือธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท โดยมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขาย 670 ล้านบาท โดยผู้ซื้อทั้ง 4 ราย เป็นบริษัทภายในเครือสหพัฒน์ประกอบด้วย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด (BSC) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) และบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด (IDF)  ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยหลังจากขายธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเสร็จสิ้น TNL จะประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ NPLs  และ NPAs และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2566 รายได้จากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีรายได้ลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของบริษัทยังสดใส สะท้อนให้เห็นจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 56% ขับเคลื่อนโดยธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ ที่เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทว่า 840 ล้านบาท และรายการพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี้กำไรสุทธิและอัตรากำไรมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากทั้ง 3 ธุรกิจ โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 400% อยู่ที่ 513 ล้านบาท โดยกว่า 90% ของกำไรสุทธิมาจากธุรกิจใหม่ อัตรากำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็นร้อยละ 18% ในปี 2566 TNL จึงเล็งเห็นว่าทั้ง 3 ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 91.39 ล้านบาท