นายจิรพันธ์ สินธุนาวา ประธานกรรมการบริษัท นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย คณะกรรมการ บมจ. แอดเทค ฮับ (“ADD”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในปี 2566 เป็นจำนวน 27,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ณ ห้องประชุมสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์