วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ที่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ชมวิถีอ่าวพังงา 2024 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน


นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน กล่าวว่า โครงการเทศกาลท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ชมวิถีอ่าวพังงา จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553-2558 และต่อมาได้จัดงานชิมกุ้งแชบ๊วยลองแลอาหารเลเมื่อปี 2560-2566 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองเคียนเกิดขึ้น คือ เสม็ดนางชีซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จัก ส่งผลให้ตำบลคลองเคียนเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ มหาชนคนรุ่นใหม่ได้ประกอบอาชีพอย่างอื่น ชาวประมงหรือคนจับสัตว์น้ำก็น้อยลง ส่งผลให้อาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลคลองเคียนนั้นลดลง ทำให้วัตถุดิบทางทะเลไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยว อบต.คลองเคียน จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "เทศกาลท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ชมวิถีอ่าวพังงา 2024"  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านดั้งเดิมของตำบลคลองเคียน ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับทรัพยากรในพื้นที่ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยงานจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นการจัดการแข่งขันวางอวนกุ้งแชบ๊วย การแข่งขันตกปลาทราย การแข่งขันหาหอยชักตีน การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนของชาวตำบลคลองเคียนจากเยาวชนในพื้นที่