ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสการเข้าสู่วิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์ทดสอบภูมิภาคแห่งแรก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปีนี้ ผู้สนใจดูข้อมูลได้ที่ www.set.or.th/cisa