วันที่ 16 เม.ย. 2567 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ ทอท. ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ บริการระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับเหตุการณ์ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงระบบ การขนส่งสาธารณะ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย "สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้รอยต่อ" ระบบการขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ เพื่อให้ประชาชน "เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวกปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน"

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจการอำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับเข้า กทม.ของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ทดม. ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ได้แก่ พื้นที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาเข้า พื้นที่ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่พิธีการศุลกากรขาเข้า การจราจร และพื้นที่ให้บริการ TAXI บริเวณประตู 6 ชั้น 1 อาคาร 1 และขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ได้แก่ พื้นที่ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า การจราจรด้านหน้าชานชาลา และพื้นที่ให้บริการ TAXI บริเวณประตู 15 ชั้น 1 อาคาร 2

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทดม.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 (รวม 7 วัน) รวมทั้งสิ้น  625,530 คน (เฉลี่ยวันละ  89,362  คน ) แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน  256,308  คน และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน  369,222  คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน  4,117  เที่ยวบิน (เฉลี่ยวันละ589  เที่ยวบิน ) แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,685  เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบิน และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน เข้า-ออก ณ ทดม. ในภาพรวมของช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 พบว่า จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 10.58 % และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 14.81 %  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11 - 16 เม.ย.67 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการจริงรวมทั้งสิ้น   541,091  คน (เฉลี่ยวันละ  90,182  คน )  แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน  226,202  คน และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน  314,889 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,622  เที่ยวบิน (เฉลี่ยวันละ  604  เที่ยวบิน ) แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,477 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเส้นทางบินจีน เข้า-ออก ทดม.จำนวน  515  เที่ยวบิน/  86,042  คน เนื่องมาจากมาตรการ Visa Free และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน  2,145  เที่ยวบิน โดยในวันที่ 12 เม.ย.67 มียอดผู้โดยสารสูงที่สุด จำนวน 93,974  คน และมีจำนวนเที่ยวบินสูงที่สุด จำนวน 632 เที่ยวบิน และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน เข้า-ออก ณ ทดม. ในภาพรวมของช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 พบว่าจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 13.58 % และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 16.75 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566  

ด้านการอำนวยความสะดวก ทดม.ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการให้บริการ โดยเพิ่มความถี่ในการกำกับดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลการตรวจจับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการบริเวณ Touch Point ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ได้แก่ พื้นที่ชานชาลา, Check-In, Passport Control, จุดตรวจค้น, ศุลกากร และจุดรับกระเป๋าสัมภาระ พร้อมทั้งในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ได้แก่ พื้นที่ชานชาลา, Check-In, จุดตรวจค้น และจุดรับกระเป๋าสัมภาระ นอกจากนี้ ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำการใช้ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พบว่าไม่มีจุดใดที่มีระยะเวลาการรอคิวนานเกินกว่าค่ามาตรฐาน Level of Service (LOS) ตามที่ IATA กำหนด

ทั้งนี้ ทดม.ได้จัดตั้งห้อง Single Command เพื่อดูแลติดตามการบริหารจัดการกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความหนาแน่นของผู้โดยสารผ่านระบบ REAL-TIME Passenger Tracking System (RTPTS) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของผู้โดยสารได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 (Passenger Facilitation Center)" เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.67 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 2 ทดม. พร้อมให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์เต็มศักยภาพสามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 3,258 คัน จัดพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี และจัดเตรียมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทดม.ให้บริการประชาชนฟรี บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขาเข้า – ขาออก และจุดบริการ TAXI

ด้านบริการระบบขนส่งภายใน ทดม.ในช่วงระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เม.ย.67 เวลา 23.59 น. มีผู้ใช้บริการลานจอดรถยนต์ฟรีทั้งสิ้น 120 คัน และภาพรวมของการใช้บริการรถ TAXI พบว่ามีความต้องการใช้บริการหนาแน่น โดย ทดม.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้ขับขี่ TAXI ทราบถึงจำนวนผู้มารอคิวใช้บริการฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมบริการขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก อาทิ บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grab Application และบริการรถรับจ้างสาธารณะแบบพิเศษ CABB TAXI ทั้งนี้ ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่รอคิว TAXI ทราบถึงระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากที่ได้มีการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Facebook Donmueang International Airport-DMK เช่น ขสมก., รถไฟฟ้า และรถเช่า เป็นต้น  

ด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม. ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวนและเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และเพิ่มการสุ่มตรวจภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและเปิดจุดตรวจค้นผู้โดยสารทุกช่องตรวจ และเปิดใช้เครื่อง X-Ray บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน และจัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจร อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์การใช้ช่องทาง Passenger Drop Lane เพื่อลดความคับคั่งการจราจรภายในท่าอากาศยาน

ดร.กีรติ กล่าวว่า ทดม.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์      และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ ทดม. บรรลุประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการให้บริการ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ ณ ทดม. ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ของกระทรวงคมนาคม โดยเน้นย้ำให้บูรณาการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย "เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน"