วันนี้ (16 เมษายน 2567) ดร. พิเชฐ คุณธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวาน (15 เมษายน 2567) นับเป็นวันที่ 5 ของวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,043,292 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 14.01 (ประมาณการ 915,116 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 78,369 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 964,923 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 5 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 206 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 78,369 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 8,317 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.59 (ประมาณการ 86,686 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 33,535 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 44,834 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 34,970 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 43,399 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 28,517 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,925 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 15,592 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 19,857 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,377 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,480 คน-เที่ยว)  สายเหนือ 13,161 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,797 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,364 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 8,075 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,586 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,489 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 8,759 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,285 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,474 คน-เที่ยว)

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,480 เที่ยว (รวมเสริม 9 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 964,923 คน-เที่ยว เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 177,955 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.57 (วันที่ 15 เมษายน 2566 ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจำนวน 786,968 คน-เที่ยว)  และสูงกว่าประมาณการ 136,493 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 16.48 (ประมาณการ 828,430 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย

2.1 รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 52,516 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 8,336 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87)

2.2 รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 19,657 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดง 5 คน-เที่ยว)  (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 7,295 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.97)   

2.3 รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมเที่ยวเสริม 2 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 31,146 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 13,951 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.13)   

2.4 รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 257 เที่ยว (รวมรถเสริม 7 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 249,733 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 65,067 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.23)   

2.5 รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 760 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 537,607 คน-เที่ยว  (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 19,580 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78)   

2.6 รถไฟฟ้า สายสีทอง ให้บริการ 217 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 15,458 คน- เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 15 เมษายน 2566 จำนวน 4,920 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.69)

2.7 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 25,057 คน-เที่ยว (เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 66)

2.8 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 33,749 คน-เที่ยว (เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ย.66)

"สะสม 5 วันที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 5,763,663 คน-เที่ยว เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5 วันเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 1,025,714 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.65 (11-15 เมษายน 2566 จำนวน 4,737,949 คน-เที่ยว)  แต่น้อยกว่าประมาณการ 152,110 คน-เที่ยว หรือน้อยกว่าประมาณการร้อยละ 2.71 (ประมาณการ 5,611,553 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 402,793 คน-เที่ยว (สะสม 5 วันเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 57,102 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.52)  และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 5,360,870 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 55 คน) (สะสม 5 วันเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 968,612 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.05)"

ดร.พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวาน (15 เมษายน 2567) ในด้านความปลอดภัยในการให้บริการระบบขนส่งทางราง มีอุบัติเหตุทางรถไฟ 1 ครั้ง และเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้า 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด คือ เมื่อเวลา 07.20 น. ขบวนรถด่วนที่ 72 (อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์) ชนโค ระหว่างสถานีสำโรงทาบ - สถานีบ้านกะลัน ที่หลักกิโลเมตร 461/6 ไม่มีผู้โดยสารได้รับอันตราย ขบวนรถล่าช้า 8 นาที ส่วนด้านรถไฟฟ้า เมื่อเวลา 14.07 น. รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง เกิดเหตุจุดสับรางขัดข้องระหว่างสถานีกรุงธนบุรี กับสถานีเจริญนคร ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคลองสาน เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขตามขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเป็นเวลา 7 นาที

สำหรับวันนี้ (16 เมษายน 2567) และวันพรุ่งนี้ (17 เมษายน 2567) ของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในภูมิภาคต่าง ๆ สู่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางราง ได้ประสานไปยัง รฟท. ในการจัดขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารในวันที่ 16 และ 17 เมษายน 2567 รวม 6 ขบวน รวมทั้งการเพิ่มตู้โดยสารเพื่อให้เพียงพอและรองรับต่อการเดินทางกลับของประชาชน รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องขอความร่วมมือจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่านให้จัดอาสาสมัครประจำจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านทางรถไฟเสมอระดับ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าว ส่วนทางด้านรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อกล้อง CCTV ทั้งในพื้นที่สถานีและในขบวนรถไฟฟ้าและเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆ ภายในสถานีและเพิ่มความถี่ในการตรวจตรา 

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 และ 17 เมษายน 2567 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  (รฟฟท.) ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการจากเวลา 05.00 น. เป็นเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 24.00 น.  เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั้งรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่จอดรับส่งที่ประตู 3 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  และรองรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเมืองซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม