เมื่อช่วงคืนวันที่ 13 เม.ย.67 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าถั่ว ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามและกำกับการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำเค็มที่ไหลมาจากแม่น้ำบางปะกง เข้าสู่คลองประเวศบุรีรมย์ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อช่วงเวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา และได้รอประเมินผลความมั่นคงแข็งแรงของทำนบดิน จนกระทั่งผ่านพ้นระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด เมื่อช่วงเวลา 22.30 น. ผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ ทำนบดินมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ได้ 

สำหรับแผนงานต่อไปจะเร่งสูบระบายน้ำทะเลที่ไหลย้อนเข้ามาท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ให้ไหลวนกลับสู่แม่น้ำบางปะกงโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการนำน้ำจืดจากแม่น้ำป่าสัก ผ่านคลองระพีพัฒน์ มาเจือจางค่าความเค็มต่อไป