วันที่ 11 เม.ย.67  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย รวมทั้งสิ้น 32 สาขา 

ทั้งนี้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2024 ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของไทยใน 32 สาขา จากกลุ่มสาขาต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้


กลุ่มสาขา Art & Humanities 8 สาขา ได้แก่


-Architecture & Built Environment
-Art & Design
-English Language & Literature
-History
-Linguistics
-Modern Languages
-Performing Arts
-Theology, Divinity & Religious Studies

กลุ่มสาขา Engineering & Technology 7 สาขา ได้แก่

Computer Science & Information Systems

-Engineering – Chemical
-Engineering – Civil & Structural
-Engineering – Electrical & Electronic
-Engineering – Mechanical
-Engineering – Mineral & Mining
-Engineering – Petroleum

กลุ่มสาขา Natural Sciences 6 สาขา ได้แก่

-Chemistry
-Earth Sciences
-Environmental Sciences
-Geography
-Materials Sciences
-Physics & Astronomy

กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 10 สาขา ได้แก่

-Accounting & Finance
-Anthropology
-Business & Management Studies
-Economics & Econometrics
-Education & Training
-Law & Legal Studies
-Politics
-Social Policy & Administration
-Sociology
-Sports-Related Subjects

กลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine 1 สาขา

-Dentistry


นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกถึง 53 สาขาเฉพาะ ในจำนวนนี้ได้รับการประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ QS จำนวน 38 สาขา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลก (Top 200 in Global) จำนวน 30 สาขา

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024 พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด

 ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation) จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper) ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index) และเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจำแนกต่างกันตามสาขาวิชา


Link ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024