ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาย เพื่อติดตามภารกิจ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และมอบแนวทางปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายฯ 10 ด้าน ในการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมและพบกับหัวหน้าส่วนราขการในระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนา ตลอดจนจะเป็นการเพิ่มและสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำหรับการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามภารกิจ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมยังได้มอบแนวทางปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหา โดยนโยบายและการขับเคลื่อนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 10 ด้าน ประกอบด้วย 1.นำนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 2.ขอให้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามงานและร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน 3.สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการตามหลักร่วมต่างๆ โดยภาคราชการจะเป็นหน่วยสนับสนุน 4.ยึดหลักภาคี 7 เครือข่าย (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคสื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการและ ภาคประชาชน) เพื่อเป็นเพื่อนร่วมคิด และเข้าใจตรงกัน

5.สิ่งใดที่ทำดีอยู่แล้ว ให้รักษาไว้และให้มุ่งพัฒนาต่อไป 6.สิ่งใดที่เป็นปัญหาให้มาหารือกันในภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกันต่อไป 7.หากมีปัญหา มีเหตุด่วนให้บอกกล่าวรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 8.ขอข้อมูล/คำแนะนำ จากทุกภาคส่วน เพื่อมาปรึกษาหารือกัน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่ในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยใช้บทบาทผู้นำไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 9.สร้างการสื่อสาร/การรับรู้ ให้บุคลากรภายนอกเข้าใจในความเป็นแม่ฮ่องสอน คือ M-H-S M = Maehongson แม่ฮ่องสอน H = Happiness & Relaxing  S= Sustainable & Sufficiency economy สุขของผู้อยู่อาศัยและผ่อนคลายผู้มาเยือน และ10.น้อมนำพระราชดำริ / พระบรมราโชวาทฯของในหลวง ร.9 และ ร.10 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติราชการ