วันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมี พฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นเหตุแห่งแห่งการยุบพรรคก้าวไกลตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 92  และขอให้เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่จดทะเบียนขึ้นใหม่ด้วยเป็นระยะเวลา 10 ปี

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่านายทะเบียนพรรคการเมืองมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 จริงจึงมีคำคำสั่งให้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี 2561 มาตราเจ็ดศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคก้าวไกลได้ยื่น คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับสำเนาคำร้องนี้