ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง รองประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารประเมินประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทยแห่งแรก พร้อมเป็นวิทยากรกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขยายผลทางธุรกิจทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในไทย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในรูปแบบร่วมกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปสู่สังคมปลอดคาร์บอน โดย SOLAR ร่วมมือกับ สวทช. พัฒนาแผง Solar Cell ผ่านการบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยต้นแบบ Agricolorvoltaics โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี