วันที่ 14 มีนาคม 2567) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567” เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและจัดกิจกรรมตั้งจุดบริการตรวจรถ/ซ่อมรถ “ฟรี”  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายและกำชับให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน“โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567” เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ "ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดตั้งจุดบริการร่วมฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีจุดบริการร่วมฯ จำนวน 104 จุดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและสายรอง โดยจุดบริการดังกล่าวจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลาย บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นต้น ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการ “ฟรี” ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 

นายยศพล  เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการอำนวยความสะดวก แต่ละจุดอย่างน้อยจุดละ 5 คน และในการเดินทางของประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้เดินทาง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ตรวจรถ ซ่อมรถ และผู้ขับรถที่เหนื่อยล้าและง่วงนอน และยังมีบริการ กาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ทุกอย่างบริการฟรี ณ ทุกจุดบริการ  ตามเวลาที่กำหนดมาดังกล่าวการลงนามในวันนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีความร่วมมือกันในการดำเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ และเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพการใช้รถใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัยต่อไป 

สำหรับความร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นการแสดงเจตจำนงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน/นักศึกษา ให้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ