สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยข้าราชการ , พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 9 หน่วย ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เน้นปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที และ มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกษม คำมา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เน้นปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที และ มีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 9 หน่วย ทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมงานดังกล่าว

พิธีเปิด กิจกรรมยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปี 2567 ในวันนี้โดยนโยบายและการติดตาม การเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่า - หมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ของพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผนการจัดการเชื้อเพลิง ในห้วงเวลาที่ เหมาะสม พร้อมทั้งจัดตั้งจุดเฝ้าระวัง เพื่อกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังไฟป่าโดยตั้งเป้าลดพื้นที่ไฟป่า ให้ลดลง 50 % จากปี 2566 ประกอบกับในช่วงระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมาก สร้างความเสียหาย ต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มีภารกิจปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า จึงได้จัดกิจกรรมยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิดไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , 2. เพื่อป้องกันและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างแนวร่วมในการป้องกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3. เพื่อสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมถึงทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างของประชาชน และของทางราชการ
         ​​​​​​​