ในปัจจุบันปรากฏการณ์ Soft Power เป็นกระแสสังคมที่สังคมและรัฐบาลไทยกำลังให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการดนตรีและภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ส่งผลให้ต่างประเทศให้ความสนใจวัฒนธรรมและศิลปะดนตรีไทย

วงดนตรี KU Winds วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวง Nontri Orchestra Wind (N.O.W) วงดุริยางค์เครื่องลมกึ่งอาชีพวงแรกของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 ครั้งที่ 17 และได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เป็นที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก นับเป็นหนึ่งใน Soft Power ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่ดังไกลระดับโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค์ของไทย จึงได้จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อำนาจละมุน (Soft Power) อุตสาหกรรมดนตรีและเพลงไทย” ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-12.00 น. ณ โซนแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ และส่งเสริม สนับสนุน Soft Power ด้านดนตรีของประเทศ โดยมีผู้เชียวชาญที่ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.นิพัต กาญจนะหุต อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล นักร้องและอดีตผู้ประกาศข่าว ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานจะมีการเสวนาทางวิชาการและการแสดงสดจากวง KU Winds ดังรายละเอียดกำหนดการตามแนบ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการเสวนาได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. ทาง YouTube: KU Radio Thailand หรือรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอ็ม. สเตอริโอ ทั้ง 4 สถานี (ทั้ง 4 ภูมิภาค)