ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ และชมรมนิสิตเก่า รวมจำนวนเงิน 710,000 บาท เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดังนี้ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในนามประธานสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริจาคจำนวน 500,000 บาท ชมรมนิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 27 บริจาคจำนวน 60,000 บาท ชมรมลีลาศ ส.มก. โดย รศ.ดร.จันทนา กุญชร ณ อยุธยา ประธานชมรมและสมาชิก บริจาคจำนวน 150,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 และ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุครบ 80 ปี ในปี 2566 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย โดยมีกำหนดเปิดรับนิสิตแพทย์ จำนวน 48 คน ในปี 2567 ที่จะถึงนี้ 

โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162

2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษที่ 9 ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974