ปศุสัตว์คว้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 "สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)"

ปศุสัตว์คว้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 "สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)" เดินหน้าสู่ Full Digitization เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบออนไลน์
 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 "สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform" สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญรางวัลชนะเลิศพระราชทาน ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงาน : "การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform" ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ในการเดินหน้าสู่  Full Digitization เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบออนไลน์ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากภารกิจเดิมในรูปแบบออฟไลน์ให้สามารถบริการผ่านระบบ Digital Training Platform แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

1. Training Management System ระบบจัดการการฝึกอบรมผ่านเพลตฟอร์ม Zoom การลงทะเบียนขอรับบริการและประเมินผลความพึงพอใจของการบริการด้วย Google form การจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการด้วย Google earth การติดตามผลและให้คำแนะนำ ปรึกษาด้วย Line official หรือ ZOOM 

2. Training Content Management ระบบจัดการหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำหนังสือ และคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ออนไลน์ (E-Book) ผ่านเพลตฟอร์ม Anyflip รวมถึงคลิปวิดีโอสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยเพลตฟอร์ม Google site 

3. Virtual Training Room ห้องฝึกอบรมเสมือนจริง และดูงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ สามารถพูดคุยและตอบโต้กับวิทยากรได้แบบออนไลน์ผ่านเพลตฟอร์ม Facebook livestream และ Zoom

รางวัล Ombudsman Awards 2022 ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประกวด โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศส่งผลงานทั้งหมด 165 ผลงาน รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีระบบในการบริหารจัดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด หรือเชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน

ชมคลิป