ชัยนาท เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO @ ชัยนาท” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้สู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2566

 จังหวัดชัยนาท โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO @ ชัยนาท” สร้างพันธมิตรทางการค้ายกระดับมาตรฐานการผลิตระดับสากล ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าของดี ของเด่น สินค้า อัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้า BCG จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวชไมพร อาไพจิตร นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พาณิชย์จังหวัดชัยนาท และหอการค้าจังหวัดชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO @ ชัยนาท” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สาหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2566 ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

สาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อีกทั้ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่ตลาดสากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้มีความรู้ความสามารถในการนาผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งในและต่างประเทศ 

สาหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก Expo @ ชัยนาท” กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 200 คู่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ การละเล่นพื้นบ้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดฯ การเดินแบบผ้าไทย การจัดกิจกรรมแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม ร้านค้าประชารัฐ ตลาดย้อนยุค และตลาดผ้าพื้นถิ่นของทั้ง 4 จังหวัด กว่า 160 ร้านค้า จาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน คือ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกาลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น – 20.00 น. ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท